Stacks Image p4090_n4111

Kontoplan


Kontoplan for bruk i mindre foreninger og organisasjoner

Introduksjon
Standardplan
Med knappen «Lag konti» under kontolisten kan du legge inn kontoplaner. Du kan velge mellom to varienter. En svært enkel og en mer omfattende som følger idrettens standard.

Vi beskriver litt om oppbygging av en kontoplan og hvordan den kan utvides og tilpasses ditt behov. En del foreninger har en moderorganisasjon som anbefaler en spesiell kontoplan. Kanskje de til og med pålegger medlemmene å bruke en spesiell kontoplan. Sjekk det før du går for langt.

Moms
Våre kontoplaner egner seg for mindre foreninger som ikke er momspliktige.

Intet regnskap uten kontoplan
Kontoplanen danner grunnlaget for det regnskapet du skal føre. Hele regnskapet bygges opp rundt kontoplanen. Kontoplanen grupperer inntekter og utgifter.

En kontoplan skal utformes slik at den passer for foreningen. Den må oppfylle regnskapslovens krav og dekke foreningens behov. Kontoplanen deler opp regnskapet og gjør det enklere å få oversikt over bedriftens økonomiske situasjon.

Regnskapet kan deles inn i balanse og resultat.

Regnskapet i Members er først og fremst et resultatregnskap.

Kontoplaner
Kontoklasser
Hver konto skal ha et unikt kontonummer.Dette i tillegg til kontonavnet.

Kontonummerne er delt inn i 8 kontoklasser. Norsk Standard Kontoplan deler inn kontonummeret slik at 1. siffer angir kontoklasse, 2. siffer angir kontogruppe, 3. og 4. siffer angir konto.

Kontoklassene (1. siffer) er:

 1. Eiendeler • For en forening er dette først og fremst bank- og kassekonti. Eksempel: 1920 Bankkonto 7039.07.10000 eller 1910 Kasse.
 2. Egenkapital og gjeld • Egenkapital og gjeld. Lån er vel mest aktuelt.
 3. Driftsinntekter • Dette kan være utleie av lokaler, medlemskontigent, inntekter fra basarer og loppemarkeder. Eksempel: 3250 Medlemskontigent eller 3400 Offentlig støtte.
 4. Varekostnad • Innkjøp av varer for videresalg eller deler til varer som skal videreselges. Eksempel: 4300 Innkjøp av T-skjorter (for videresalg) eller 4001 Mat (f. eks. vaffelrøre til basaren).
 5. Lønnskostnader • Brukes vel neppe i små foreninger
 6. Andre driftskostnader • Kostnader foreningen har utover det som skal føres på kontoklasse 4 og 5. Eksempel: 6300 Leie av møtelokaler eller 6800 Kontorekvisita
 7. Andre driftskostnader • Som foregående. Eksempel: 7001 Traktorutgifter eller 7400 Blomstergaver til medlemmer
 8. Øvrige inntekter og kostnader • Renteinntekter og -utgifter, bankgebyrer

Kontogrupper
Hver konto er så delt inn i kontogrupper.

Dersom vi ser litt nærmere på kontoklasse 7 — Andre driftskostnader så deles den inn slik (Norsk Standard):
 • 7000 til 7099 • Kostnader transportmidler. Det kan være at foreningen drifter en minibuss eller en snøscooter. Denne kontogruppen skal i all hovedsak fomfatte kostnadene tilknyttet foreningens transportmidler. Ved siden av bensin, kan disse utgiftene utgjøre periodisk kjøretøykontroll, service på verksted, vask og vedlikehold mv. I all hovedsak vil alle utgifter som kan knyttes til bedriftens bruk av transportmidler føres i denne kontogruppen. Eksempel: 7000 Bensin/olje eller 7001 Dekk og rustbehandling.
 • 7100 til 7199 • Kostnader og godtgjøring for reise og diet. Det kan være at foreningens styre deltar på moderforeningens årsmøter etc.. Eksempel: 7140 reisekostnad, ikke oppgavepliktig eller 7160 Dietkostnad, ikke oppgavepliktig.
 • 7200 til 7299 • Provisjonskostnad. Er nok ikke så aktuelt i mindre foreninger.
 • 7300 til 7399 • Salgs- reklame og representasjonskostnader. Dette kan være kostnader knyttet til å verve medlemmer, informere om vinterstengning av hyttevei eller reklame for et lokalsamfunn. Eksempel: 7320 Vervekampanje eller 7330 Medlemsbladet.
 • 7400 til 7499 • Kontigent og gaver. Dersom foreningen er medlem av en eller flere organisasjoner (Vellenes fellesorganisasjon • Norges idrettsforbund) føres kontingent til disse organisasjonene i denne kontogruppen. Blomstergaver til medlemmes som fyller 60 eller til avtroppende styre føres også her. Eksempel: 7400 Kontigent hovedorganisasjon eller 7420 Blomsterhilsner.
 • 7500 til 7599 • Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad. Det er nok forsikring som er mest aktuelt for en forening. Eksempel: 7500 Forsikring av velhus eller 7501 Forsikring av gevinster for basar.
 • 7600 til 7699 • Lisens- og patentkostnader.
 • 7700 til 7799 • Annen kostnad. Kostnader som dukker i den daglige drift av foreningen. Utgifter som ikke kan føres på andre kontogrupper i kontoklasse 6 eller 7 kan føres i denne kontogruppen.
 • 7800 til 7899 • Tap o.l. Neppe aktuelt for en mindre forening.
 • 7900 til 7999 • Periodiseringskonto. Neppe aktuelt for en mindre forening.

Members
I Members kan du legge inn en kontoplan automatisk. Du velger mellom en enkel og en mer omfattende. Du klikker på en knapp, velger kontoplan og kontoene legges inn. Velger du å benytte deg av dette må du huske at:
Knappen fjernes fra kontolisten når du har fler enn 10 registrerte konti.
Knappen fjernes fra kontolisten når du har benyttet den en gang
Alle konti registreres i utgangspunktet som innaktive. Du må med andre ord aktivere kontoen for å kunne bruke den.
Dersom du benytter knappen og noen av kontonummerne er opptatt fordi du allerede har registrert en konto med det aktuelle nummer registrerer ikke Members noen konto med det aktuelle nummer.

Velger du enkel kontoplan får du disse konti:
1910 Kasse
1930 Bankkonto
3000 Salgsinntekter
3100 Medlemskontingent
3400 Mottatt støtte
3900 Annen inntekt
4000 Varekjøp
6500 Leiekostnader
6700 Arrangementskostnader
6800 Kontorrekvisita
6900 Telefon/porto
7100 Reisekostnader
7300 Reklamekostnader
8000 Renteinntekter
8100 Rentekostnader
8150 Bankgebyrer

Du kan enkelt utvide dette. Vil du ha bedre spesifikasjon på reisekostnader kan du lage en eller flere 7100-kontoer. F. eks. 7101 Styrets reiser og 7102 Beredskapsgruppas reiser.

Eller dersom foreningen har egne lokaler kan det være behov for et par kontoer som 3600 Leieinntekter, 6320 Kommunale utgifter og 6340 Strømutgifter.
Du kan øke detaljnivået så mye du vil. I stedenfor 6320 Kommunale utgifter kan du f. eks. registrere 6320 Vann og avløp og 6321 Renovasjon.

Vil du ha mer informasjon finner du dette i NS 4102 som kan bestilles her: Standard.no

Du finner dessuten mye informasjon hos Lovdata og hos Alt Inn.